Què és l'AEC

L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.
L'interès preferent és repensar i defensar el model d'escola catalana concertada que garantirà una formació de màxima qualitat, en un procés educatiu en què entenem que l'alumne és el centre.

Vetllem per mantenir l'esperit de la LEC per defensar un servei educatiu a Catalunya de qualitat del que en formem, orgullosament part.
L’AEC defensa una educació i un ensenyament lligats al prestigi social necessari de l’excel·lència, a la generació de processos de transformació que millorin els models actuals, a l’aportació econòmica de les famílies mentre l’administració no resolgui la insuficiència del concert i a la gestió personalitzada dels centres des de la seva potència crítica, responsable i creadora.

Què fa l'AEC

Objectius i funcionament general
 • Donar suport i assessorament a totes les escoles associades, en els diversos àmbits d'actuació.
 • Representar i defensar els interessos de les entitats associades davant els organismes oficials.
 • Vetllar per la formació permanent i continuada dels professionals, així com fomentar la investigació i recerca pedagògica.
 • Actualitzar i optimitzar la gestió pedagògica i empresarial.
 • Facilitar la interrelació entre les escoles, fomentar l'intercanvi d'idees.
 • Col·laborar amb d'altres entitats del món de l'ensenyament.
 • Projectar l'ensenyament com un sector de prestigi.
El treball es concentra en quatre grans àrees: Informació i Assessorament, Representació i gestió, Formació i pedagògic, Jurídica i laboral.

Informa i assessor
 • La web i el correu electrònic son les vies de comunicació de la secretaria de l'AEC amb les escoles associades.
 • Diàriament es penja a la Web, les novetats a nivell de Normativa (DOGC i BOE), les circulars informatives referents als assumptes del moment, aclariments, recomanacions, impresos i es fa un recull de premsa de les notícies aparegudes en els diaris referents a educació.
 • Pel que fa a l'assessorament s'atenen les consultes telefòniques, així com s'atenen les visites a la seu de l'AEC, prèvia concertació.
 • Newsletter.
Representa i gestiona
 • Representa a l'entitat com a col·lectiu davant de l'administració pública, davant dels representants i agents socials del sector.
 • Representa a cada una de les escoles en particular quan així ho requereix alguna d'elles.
 • Fa de nexe i gestiona els assumptes de cada escola envers la seva relació amb el Departament d'Ensenyament, centrat bàsicament en temes d'autoritzacions administratives i en relació amb el concert educatiu.
 • Forma part de les diverses comissions negociadores, comissions tècniques i de seguiment dels diferents acords del sector.
 • Representa al col·lectiu davant els agents socials i/o sindicats i associacions empresarials del sector. Negocia el conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya.
Formació i pedagògic
 • Vetlla per oferir formació permanent i continuada als professionals. Adaptant-se a les necessitats de cada escola. S'ofereix un catàleg de cursos i formació a la carta a la mateixa escola.
 • Es treballa per poder gaudir dels fons econòmics destinats a la formació de la Fundación para el Empleo i la Formación Contínua.
 • Es fa un seguiment i avaluació exhaustives de les necessitats de formació, per tal d'establir un pla estratègic de formació que respongui a les demandes actuals de les escoles.
 • S'ofereix la formació com un repte per a la qualitat de l'ensenyament que s'ofereix en les nostres escoles.
 • Intercanvis matinals.
 • Jornada bianual de Bones Pràctiques.
 • Intercanvi anual de Directius.
 • Es fan anàlisis de dades globals dels resultats de les proves diagnòstiques i les PAU.
 • Veure DECÀLEG DEL DIRECTIU
Jurídic i laboral
 • La nostra entitat compta amb l'assessorament i els serveis de Vallbé, especialitzat en temes laborals i del sector serveis.
 • S'envien trameses informatives d'aquest gabinet així com documentació aclaridora de les novetats legals més rellevants.
 • Un ampli ventall de professionals cobreix l'assessorament en tots els àmbits necessaris per a una escola.
 • Es poden fer consultes telefòniques, o bé visites presencials prèvia concertació de l'hora.
 • Estudi de Clima Laboral. Celsius I (2015) i Celsius II (2018).